Užije si dovolenou na Jamajce

Kam poletíš na dovolenou snů ty?

Jak to funguje?
Kup si
soutěžní láhev
Vyber si
svou destinaci
Zadej kód a zjisti,
zda jsi vyhrál
Vyber si, kam chceš jet
{{placeItem in places}}

{{name}} ({{country}})

{{description}}
Sbírej víčka, od pondělí hrajeme znovu


Tento web používá k poskytování služeb a personalizaci soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. V pořádku Více informací

Úplné znění pravidel

Úplné znění pravidel spotřebitelské akce
„Vyhraj zájezd každý týden!“

pravidla pro ČR ze dne 16. června 2017


Účelem tohoto dokumentu je stanovení úplných a přesných pravidel akce „Vyhraj zájezd každý týden!“ (dále jen „akce“) pro Českou republiku.

1. POŘADATEL AKCE

Pořadatelem akce je společnost Coca-Cola Česká republika s.r.o., IČO: 25111299, se sídlem Praha 9 - Kyje, Českobrodská 1329, PSČ 198 21, zapsaná u Městského soudu v Praze, spisová značka C 50506, Česká republika (dále jen „pořadatel“).

2. ORGANIZÁTOR AKCE

Organizátorem akce je společnost up brand activation, s. r. o., se sídlem Porážka 206/4, 602 00 Brno, IČO: 25599062, zapsaná v obchodním registru Krajským soudem v Brně, spisová značka C 35431, Česká republika (dále jako „organizátor“).

3. TECHNICKÉ ZABEZPEČENÍ

Provozovatelem soutěžního online systému je společnost Mayer/McCann Erickson, s. r. o., IČO 31374093 Dúbravská cesta 2, 851 01 Bratislava, Slovenská republika (dále jako „technický partner akce 1“).

Realizátorem – dodavatelem výher je cestovní kancelář Tumlare Corporation Czech Republic s.r.o., IČO: 26186489, se sídlem Kaprova 42/14, 110 00 Praha 1, Česká republika (dále také jako „technický partner akce 2“).

4. DOBA A MÍSTO KONÁNÍ AKCE

Akce se koná v době od 5. 6. 2017 00:00:01 hod. do 31. 8. 2017 23:59:59 hod. včetně na území České republiky a Slovenské republiky v místech prodeje soutěžních nápojů.

5. ÚČASTNÍCI AKCE

Akce se může zúčastnit každá fyzická osoba starší 15 let s adresou pro doručování na území České republiky, která zakoupí v době konání akce alespoň jeden soutěžní nápoj Coca-Cola se soutěžní etiketou, uschová si soutěžní etiketu a víčko s unikátním kódem nebo získá v době konání akce unikátní kód v rámci jakékoliv reklamní akce pořadatele prostřednictvím papírového letáčku či na sociálních sítích na Internetu v rámci akce pořadatele (dále jen „účastník“). Následně se účastník musí zaregistrovat se dle instrukcí na www.coca-cola.cz.

V případě výhry osoby ve věku 15 - 18 let je vyžadován (písemný) souhlas zákonného zástupce s pravidly této akce a fyzické převzetí výhry zákonným zástupcem či opatrovníkem. Nezletilému výherci bez přítomnosti zákonného zástupce/opatrovníka nebude výhra předána.

Akce se nemohou zúčastnit osoby, které jsou v pracovním nebo jiném obdobném poměru k pořadateli a/nebo společnostem podílejícím se na přípravě a organizaci akce. Účast v akci je dobrovolná.

6. JAK ZÍSKAT CENU

Základní podmínkou účasti na akci a získání ceny je zakoupení alespoň 1 ks nápojů se soutěžní etiketou Coca-Cola original taste 0,5L, Coca-Cola zero cukru zero kalorií 0,5L, Fanta 0,5L nebo Sprite 0,5L balení (dále jen „soutěžní nápoje“) v době konání akce a dále uschování soutěžní etikety a soutěžního víčka s unikátním kódem ze soutěžního nápoje pro prokázání nároku na výhru (dále jen „soutěžní etiketa/víčko“).

Další možností účastí na akci a získání ceny je získání unikátního kódu v rámci jakékoliv reklamní akce pořadatele prostřednictvím papírového letáčku či na sociálních sítích na Internetu v rámci akce pořadatele.

Následně si účastník na webu www.coca-cola.cz skrze online soutěžní systém vybere zájezd, o který chce soutěžit. Zaregistruje zde svůj unikátní kód ze soutěžního víčka a vyplní kontaktní e-mail a svůj věk. Po registraci a zadání soutěžního kódu na webu obdrží přímo na webu ihned automatickou odpověď, zda vyhrál daný zájezd či nikoliv. Zakoupením soutěžních nápojů, schováním soutěžní etikety a soutěžního víčka s unikátním kódem, výběrem zájezdu a registrací kódu na www.coca-cola.cz se stává zákazník účastníkem akce s povinností dodržovat stanovená pravidla.

Opakovaná účast v akci je možná, vždy je však nezbytné registrovat nový kód.

Všechna soutěžní víčka, ze kterých byl zadán soutěžní kód nebo soutěžní letáčky s kódem, je třeba uschovat pro následné prokázání nároku na výhru. Unikátní soutěžní kód je možné vždy použít pouze jednou.

7. SOUTĚŽNÍ KOLO

Akce má celkem 13 soutěžních kol, každý kalendářní týden je 1 soutěžní kolo. Každé soutěžní kolo trvá vždy nejdéle 168 hodin, začíná vždy v pondělí v 0:00:01 (1. sekundou prvního dne soutěžního kola) a končí nejpozději v neděli (resp. poslední soutěžní kolo ve čtvrtek) v 23:59:59 (59-tou minutou a 59-tou sekundou posledního dne soutěžního kola).

Jednotlivé soutěžní kolo je ukončeno ve chvíli, kdy je do soutěžního systému registrován platný unikátní kód účastníka, který provede jeho registraci jako první poté, kdy nastane okamžik šťastné chvilky dle bodu 8 těchto Pravidel.
Další soutěžní kolo pak začne vždy v 0:00:01 hod následujícího pondělí.

8. VÝHRY A ZPŮSOB JEJICH URČENÍ

Pořadatel věnoval do soutěže:


  • 13 zájezdů pro 2 osoby – letecký zájezd obsahuje pobyt ve 4* hotelu do výhercem zvolené destinace na 7 nocí pro 2 osoby včetně polopenze a cestovního pojištění + zpáteční letenky. Ostatní náklady spojené se čerpáním zájezdu hradí výherce, vyjma případné srážkové daně (jak je uváděno dále v textu pravidel).
  • Konkrétní přehled zájezdů, jejich hodnot, a soutěžních kol, ve kterých je možné o ně hrát, je uveden v příloze č. 1 těchto pravidel.

Odlety na zájezd jsou z Prahy a/nebo Bratislavy v závislosti na nabídce cestovní kanceláře, náklady spojené s dopravou na letiště v rámci České i Slovenské republiky nejsou součástí výhry. Součástí výhry nejsou dále náklady spojené se zajištěním potřebných cestovních dokladů a víz, ani náklady spojené s doporučeným očkováním pro danou zemi apod.

Výhry jsou společné pro účastníky z České i Slovenské republiky.

Výherce zájezdu pro dané soutěžní kolo bude určen ze všech registrovaných platných unikátních kódů, které budou účastníky z České i Slovenské republiky registrovány v čase určeném pro dané soutěžní kolo.

Výherce soutěžního kola a příslušného zájezdu bude určen na základě soutěžní mechaniky tzv. šťastných chvilek, tedy přesně určených výherních okamžiků ve formátu DD.MM.RRRR HH:MM:SS:SSS (dále jen „šťastná chvilka“).
Výhercem se stane ten účastník, který provede registraci unikátního kódu jako první v pořadí po okamžiku, kdy nastane šťastná chvilka pro dané soutěžní kolo. O výhře tedy rozhoduje přesnost a rychlost registrace do akce. Po dobu trvání akce proběhne právě 13 základních šťastných chvilek.

Šťastné chvilky budou pro všechna soutěžní kola vygenerovány a uschovány u organizátora soutěže akce před začátkem akce.

Časy všech šťastných chvilek budou zveřejněny do 7 dnů po skončení akce na www.coca-cola.cz

Jednotlivá soutěžní kola budou vyhodnocována v reálném čase do několika desítek vteřin po registraci účastníka a zadání unikátního kódu, účastník bude obeznámen o výhře elektronicky e-mailem a následně kontaktován infolinkou soutěže s pokyny pro ověření nároku na výhru.

Jednotlivý účastník může vyhrát v rámci celé akce maximálně 13 výher, a to i opakovaně stejný zájezd, resp. zájezd do stejné lokality. Jednoznačným identifikátorem účastníka jsou jeho kontaktní údaje, které uvedl při registraci do soutěžního online systému a dále údaje uvedené při prokázání nároku na výhru.

Nebude-li do systému po čas soutěžního kola zaregistrován žádný unikátní kód, bude výhra předmětného soutěžního kola převedena do následujícího soutěžního kola, pro niž bude stanovena „náhradní šťastná chvilka“ a to náhodně. Ihned poté, kdy náhradní šťastná chvilka nastane, bude určen výherce. Náhradní šťastná chvilka bude využita i v případě, kdy výherce v předchozím kole neprokáže svůj nárok na výhru dle pokynů a jeho nárok na výhru zanikne.

Pro oznámení výhry formou výherního e-mailu bude použit e-mail, který zadal účastník při registraci kódu. Výherce musí postupovat přesně dle pokynů uvedených ve výherním e-mailu pro možnost získání výhry.

Odevzdání výhry výherci je podmíněno fyzickým předložením výherního soutěžního víčka, se kterým se účastnil akce nebo letáčku, jehož součástí byl unikátní kód nebo potvrzení pořadatele, že unikátní kód byl vygenerován pro reklamní akci pořadatele na sociálních sítích Internetu. Pokud výherce nepředloží požadované soutěžní víčko, letáček nebo nebude potvrzeno pořadatelem dle předchozí věty, jeho nárok na výhru zaniká a pořadatel s ní může naložit dle vlastního uvážení, výherci nevzniká nárok na jakékoliv jiné plnění.

Neprodleně po překontrolování nároku na výhru bude výherce informován, jak a kdy mu bude výhra předána, respektive kdy je možné její čerpání. V případě nezletilého výherce ve věku 15-18 let musí výhru převzít jeho zákonný zástupce nebo opatrovník.

Po potvrzení nároku na výhru budou výherci sděleny přesné pokyny pro čerpání zájezdu. Výherce může čerpat výhru nejdříve za 30 dní od potvrzení nároku na výhru a prvního kontaktu výherce cestovní kanceláří. Konkrétní zájezd včetně termínu musí být výhercem určen a potvrzen cestovní kanceláří nejpozději do 6 kalendářních týdnů od prvního kontaktu výherce cestovní kanceláří a musí být vyčerpán nejpozději 30.9.2018.

Účastníci nejsou oprávněni požadovat peněžité plnění výměnou za ceny v akci ani požadovat jakákoli jiná plnění než ta, která jsou uvedená v těchto pravidlech. Účast v akci ani ceny není možné vymáhat právní cestou.

Pokud si výherci ve stanovené lhůtě a na určeném místě své ceny nepřevezmou, jejich nárok na cenu zaniká a pořadatel je oprávněn s ní naložit dle vlastního uvážení.

Výhra je převoditelná pouze v případě, kdy konkrétní účastník akce vyhraje zájezd v akci poprvé. Pokud by konkrétní účastník vyhrál v soutěži opakovaně, musí výhru čerpat vždy osobně, měnit se může pouze osoba, která ho na zájezd doprovází.

Pořadatel akce zajistí uhrazení případné srážkové daně, kterou jsou zatíženy výhry v souladu s příslušnými právními předpisy.

9. ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ, OBCHODNÍ SDĚLENÍ

Registrací na www.coca-cola.cz projevuje každý plnoletý účastník v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů v platném znění, svůj souhlas se zpracováním svých osobních údajů poskytnutých pořadateli akce za účelem realizace a vyhodnocení akce a dále k marketingovým účelům, tj. např. k nabízení obchodu a služeb, a to po dobu 5 let od udělení souhlasu.
Správcem osobních údajů je pořadatel, jejich zpracovatelem pak společnost organizátora.
Účastník dále registrací na www.coca-cola.cz souhlasí s tím, že pořadatel je oprávněn bezplatně pořizovat fotografie, video a foto dokumentaci výherců a uveřejňovat je v médiích, v propagačních materiálech pořadatele, a to po dobu 1 roku od konce akce
Účastník dále potvrzuje, že byl pořadatelem, coby správcem osobních údajů, informován o všech právech vyplývajících ze zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění tj. zejména o tom, že poskytnutí těchto údajů je dobrovolné, že má právo přístupu k nim, jakož i o dalších právech vyplývajících z tohoto zákona. Účastník bere na vědomí, že tento souhlas může kdykoliv odvolat.

Registrací na www.coca-cola.cz účastník rovněž projevuje svůj souhlas na dobu 5 let ve smyslu ust. § 7 zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti v platném znění, se zasíláním obchodních sdělení všemi elektronickými prostředky.

Účastník si je vědom toho, že souhlas ve výše uvedeném rozsahu může kdykoliv odvolat formou písemné informace na adresu správce osobních údajů, konkrétně na adrese Českobrodská 1329, 198 21 Praha 9 – Kyje.
V případě nezletilých účastníků musí být souhlas ke zpracování a užití osobních údajů dle tohoto článku pravidel prokazatelně udělen jejich zákonnými zástupci anebo opatrovníky.

10. DALŠÍ USTANOVENÍ

Do akce nebudou zařazeni ti účastníci, kteří registrují neplatný kód, případně kód již registrovaný.

Účastník akce bude vyloučen v případě, že organizátor nebo pořadatel zjistí, nebo bude mít oprávněné podezření, že došlo k podvodnému nebo nekalému jednání ze strany některého z účastníků či jiné osoby, která dopomohla danému účastníkovi k získání ceny, případně k jednání, které neodpovídá pravidlům fair play nebo pravidlům této akce.

11. INFOLINKA

Telefonická infolinka k soutěži: +420 603 566 389 je v provozu v pracovní dny v době konání akce od 9.00 do 17.00 hodin.

E-mailová infolinka: soutez@upagency.cz je v provozu v pracovní dny od 9.00 do 17.00 hodin.

12. PRÁVA A POVINNOSTI POŘADATELE

Pořadatel si vyhrazuje právo rozhodovat dle svého volného uvážení o všech otázkách týkajících se akce.

Pořadatel si vyhrazuje právo zkrátit, odložit, přerušit, jakkoli změnit nebo zrušit akci bez jakékoliv náhrady z důvodů hodných zvláštního zřetele po celou dobu jejího trvání, a to tak, že změnu vyhlásí na webových stránkách soutěže www.coca-cola.cz.

Pořadatel nese odpovědnost za případné vady výhry v souladu s občanským zákoníkem. Pořadatel tímto nepřebírá vůči účastníkům akce žádné jiné závazky a tito nemají nárok na jakákoli jiná plnění ze strany pořadatele, než ta, která jsou uvedena v těchto pravidlech.

Organizátor a pořadatel akce neodpovídají za žádné škody vzniklé v souvislosti s nesprávnými údaji poskytnutými účastníkem akce, anebo v souvislosti s neuplatněním, nevyzvednutím, nepřijetím, zřeknutím se, respektive nevyužitím výhry.

Nebezpečí škody na věci přechází na výherce okamžikem převzetí výhry.

Výňatky z těchto úplných pravidel či zkrácená pravidla akce uvedená na reklamních a propagačních materiálech mají pouze informativní povahu a nejsou právně závaznými pravidly této akce.

Zobrazení výher na komunikačních materiálech (letáky, plakáty, webové stránky apod.) nemusí přesně odpovídat skutečné podobě výher.

13. PRAVIDLA JSOU K DISPOZICI

Úplná pravidla této akce jsou k dispozici na www.coca-cola.cz. Všichni účastníci akce jsou těmito pravidly vázáni.
Ostatní vztahy výslovně neupravené těmito pravidly se řídí zákonem č. 89/2012 Sb., občanským zákoníkem.

Příloha č. 1 pravidel: přehled zájezdů, jejich hodnot, a soutěžních kol

V Praze dne 16. 6. 2017Pořadatel: Coca-Cola Česká republika, s.r.o.

Příloha č. 1

Přehled soutěžních kol

soutěžní kolo start kola nejpozdější konec kola
1.5. 6. 2017 00:00:0111. 6. 2017 23:59:59
2.12. 6. 2017 0:00:0118. 6. 2017 23:59:59
3.19. 6. 2017 0:00:0125. 6. 2017 23:59:59
4.26. 6. 2017 0:00:012. 7. 2017 23:59:59
5.3. 7. 2017 0:00:019. 7. 2017 23:59:59
6.10. 7. 2017 0:00:0116. 7. 2017 23:59:59
7.17. 7. 2017 0:00:0123. 7. 2017 23:59:59
8.24. 7. 2017 0:00:0130. 7. 2017 23:59:59
9.31. 7. 2017 0:00:016. 8. 2017 23:59:59
10.7. 8. 2017 0:00:0113. 8. 2017 23:59:59
11.14. 8. 2017 0:00:0120. 8. 2017 23:59:59
12.21. 8. 2017 0:00:0127. 8. 2017 23:59:59
13.28. 8. 2017 0:00:0131. 8. 2017 23:59:59

Přehled zájezdů

stát/ostrov destinace hodnota výhry
Ayia Napa Kypr 58 223,00 Kč
Santorini Řecko 58 223,00 Kč
Saint-Tropez Francie 58 223,00 Kč
Toskánsko Itálie 58 223,00 Kč
Valletta Malta 58 223,00 Kč
Ibiza Španělsko 58 223,00 Kč
Madeira Portugalsko 58 223,00 Kč
Menorca Španělsko 58 223,00 Kč
Tenerife Španělsko 58 223,00 Kč
Bali Indonésie 99 905,00 Kč
Barbados Barbados 99 905,00 Kč
Casablanca Maroko 99 905,00 Kč
Kolombo Srí Lanka 99 905,00 Kč
Kérala Indie 99 905,00 Kč
Kingston Jamajka 99 905,00 Kč
Nassau Bahamy 99 905,00 Kč
Palawan Filipíny 99 905,00 Kč
Phu Quoc Vietnam 99 905,00 Kč
Phuket Thajsko 99 905,00 Kč
Tulum Mexiko 99 905,00 Kč

Pozn.: Hodnota výhry uvedená v Kč dle aktuálního kurzu ČNB ze dne 25.5.2017.

Co výhra obsahuje

Zájezd pro 2 osoby na 7 nocí, ubytování ve 4* hotelu s polopenzí, zpáteční leteckou dopravu (odlety z Prahy či Bratislavy v závislosti na nabídce cestovní kanceláře), transfer v místě pobytu z letiště do hotelu a zpět při odletu, cestovní pojištění.

Co výhra neobsahuje

Ostatní náklady spojené se čerpáním zájezdu, náklady spojené s dopravou na letiště v rámci České i Slovenské republiky, náklady spojené se zajištěním potřebných cestovních dokladů a víz, náklady spojené s doporučeným očkováním pro danou zemi apod.

ČASTO KLADENÉ OTÁZKY

O čem je soutěž „VYHRAJ ZÁJEZD KAŽDÝ TÝDEN“?

Spotřebitelská soutěž dává fyzickým osobám v ČR a na Slovensku možnost vyhrát každý týden zájezd pro 2 osoby na 7 nocí dle jejich výběru z 20 dostupných evropských a mimoevropských destinací.

V jakém termínu a kde soutěž probíhá?

Soutěž probíhá od 5. 6. 2017 00:00:01 hod do 31. 8. 2017 23:59:59 hod na území České republiky a Slovenska.

Jak se mohu zapojit do soutěže?

Nákupem alespoň jednoho soutěžního produktu (Coca-Cola 0,5L PET, Coca-Cola zero 0,5L PET, Fanta 0,5L PET nebo Sprite 0,5L PET) a dále registrací unikátního kódu z víčka dle instrukcí na etiketě soutěžního produktu a na www.coca-cola.cz.

Kdo se může soutěže zúčastnit?

Soutěže se může zúčastnit každá fyzická osoba starší 15 let s adresou pro doručování na území České republiky, která zakoupí v době konání soutěže alespoň jeden soutěžní nápoj Coca-Cola se soutěžní etiketou, uschová si soutěžní etiketu a víčko s unikátním kódem a zaregistruje se dle instrukcí na www.coca-cola.cz. V případě výhry osoby ve věku 15 - 18 let je vyžadován souhlas zákonného zástupce s pravidly této akce a fyzické převzetí výhry zákonným zástupcem či opatrovníkem.

Kdo se nemůže soutěže účastnit?

Osoby, které jsou v pracovním nebo jiném obdobném poměru k pořadateli a/nebo společnostem podílejícím se na přípravě a organizaci akce. Účast v akci je dobrovolná.

Jaké produkty jsou soutěžní?

Produkty Coca-Cola 0,5L PET, Coca-Cola zero 0,5L PET, Fanta 0,5L PET, Sprite 0,5L PET se soutěžní etiketou „VYHRAJ ZÁJEZD KAŽDÝ TÝDEN“ s uvedenými názvy destinací.

Co je to unikátní kód a kde ho najdu?

Unikátní kód je kód z víčka soutěžních produktů, obsahuje celkem 8 znaků. Pro prokázání nároku na výhru je nutné si víčko s unikátním kódem uschovat.

Jaké zájezdy mohu v soutěži vyhrát?

V soutěži je možné vyhrát celkem 13 zájezdů pro 2 osoby na 7 nocí, jejichž přehled je uveden v příloze úplných pravidel na www.coca-cola.cz. Soutěžící mohou při registraci unikátního kódu vybírat z celkem 20 evropských a mimoevropských destinací. Výhry jsou společné pro soutěžící z ČR i Slovenska. Obrázky destinací uvedené na webu soutěže jsou pouze ilustračního charakteru.

Jak si mohu určit, o jaký zájezd budu soutěžit?

Konkrétní zájezd je vybírán v rámci registrace dle pokynů na www.coca-cola.cz, pokud si účastník koupil např. soutěžní produkt s destinací „Bali“, může si na www.coca-cola.cz vybrat i jakýkoliv jiný zájezd z nabídky, např. do Thajska.

Kolik soutěžních kol má soutěž?

Soutěž je rozdělena do 13 soutěžních kol společných pro soutěžící z ČR i Slovenska. Přehled soutěžních kol je uveden v příloze úplných pravidel na www.coca-cola.cz.

Jakým způsobem je určován výherce?

Výherce soutěžního kola a příslušného zájezdu je určen na základě soutěžní mechaniky tzv. šťastných chvilek, tedy přesně určených výherních okamžiků ve formátu DD.MM.RRRR HH:MM:SS:SSS. Výhercem se stane ten účastník, který provede registraci unikátního kódu jako první v pořadí po okamžiku, kdy nastane šťastná chvilka pro dané soutěžní kolo. O výhře tedy rozhoduje přesnost a rychlost registrace do akce. Po dobu trvání akce proběhne právě 13 základních šťastných chvilek.

Co je to šťastná chvilka?

Přesně určený výherní okamžik ve formátu DD.MM.RRRR HH:MM:SS:SSS. Seznam šťastných chvilek je stanoven před startem soutěže a uložen u organizátora soutěže.

Jaké údaje musím zadat při registraci?

Platný kontaktní e-mail a unikátní kód z víčka soutěžního produktu.

Jak se dozvím, zda jsem vyhrál?

Soutěžní systém po registraci unikátního kódu vyhodnotí do několika sekund, zda byl unikátní kód registrován jako první v pořadí po okamžiku šťastné chvilky pro dané soutěžní kolo. Pokud ano, zobrazí se informace o výhře přímo v místě registrace a současně bude obeznámení o výhře odesláno elektronicky e-mailem. Výherce bude následně kontaktován infolinkou soutěže s pokyny pro ověření nároku na výhru.

Jaké jsou podmínky odevzdání výhry výherci?

Odevzdání výhry je podmíněno fyzickým předložením výherního soutěžního víčka, se kterým se účastnil akce. Pokud výherce nepředloží požadované soutěžní víčko dle pokynů infolinky, jeho nárok na výhru zaniká, výherci nevzniká nárok na jakékoliv jiné plnění.

Mohu se soutěže účastnit opakovaně?

Opakovaná účast v soutěži je možná, vždy je však nutné zakoupit nový soutěžní produkt a zaregistrovat nový unikátní kód ze soutěžního víčka.

Kolik zájezdů mohu vyhrát?

Jednotlivá fyzická osoba může vyhrát v rámci celé soutěže maximálně 13 výher. Jednoznačným identifikátorem účastníka jsou jeho kontaktní údaje, které uvedl při registraci do soutěžního online systému.

Je možné výhru převést na jinou osobu?

Výhra je převoditelná pouze v případě, kdy konkrétní účastník soutěže vyhraje zájezd v soutěži poprvé. Pokud by konkrétní účastník vyhrál v soutěži opakovaně, musí výhru čerpat vždy osobně, měnit se může pouze osoba, která ho na zájezd doprovází.

Je možné vyplatit výhru v penězích?

Účastníci nejsou oprávněni požadovat peněžité plnění výměnou za ceny v soutěži ani požadovat jakákoli jiná plnění než ta, která jsou uvedená v pravidlech soutěže. Účast v akci ani ceny není možné vymáhat právní cestou.

Kdy nejdříve mohu výhru čerpat?

Odjezd na zájezd je možný nejdříve 4 týdny po dni, kdy cestovní agentura kontaktuje výherce. Výherce si s cestovní agenturou dohodne termín i konkrétní ubytovací zařízení v dané destinaci, které bude v preferovaném termínu dostupné.

Existuje časové omezení pro rezervaci a čerpání zájezdu?

Závazný termín čerpání zájezdu včetně konkrétního ubytovacího zařízení v dané destinaci musí být po dohodě s cestovní agenturou výhercem stanoven do 6 týdnů ode dne, kdy bude výherce poprvé kontaktován cestovní agenturou. Zájezd musí být vyčerpán nejpozději do října 2018.

Může výhra propadnout?

Pokud si výherce ve stanovené lhůtě a stanoveným způsobem nerezervuje svůj zájezd a ve stanoveném termínu zájezd nevyčerpá, jeho nárok na výhru zaniká.

Jaké položky jsou zahrnuty v ceně zájezdu?

Součástí zájezdu pro 2 osoby je zpáteční letecká doprava ekonomickou třídou, transfery mezi letištěm a ubytovacím zařízením v místě pobytu, ubytování na 7 nocí ve 4* hotelu, polopenze, cestovní pojištění. Je předpokládáno využití letiště v Praze a Bratislavě.

Jaké položky nejsou zahrnuty v ceně zájezdu?

Součástí zájezdu nejsou náklady spojené s transferem na letiště a z letiště v ČR a na Slovensku. Dále náklady spojené s vyřízením cestovních dokladů potřebných pro vstup do dané země, náklady na víza, náklady na očkování. Doporučujeme si potřebné informace k cestovním dokladům (ověření před vstupem do země na příslušném konzulátu nebo velvyslanectví) i doporučenému očkování (u praktického lékaře či lékaře, který se specializuje na cestovní medicínu) zjistit před výběrem termínu zájezdu.

Jaká je hodnota zájezdu?

Hodnota zájezdu je uvedena u každého zájezdu v příloze úplných pravidel na www.coca-cola.cz. V rámci evropských destinací je hodnota zájezdu 2,200 EUR a v rámci mimoevropských destinací 3,775 EUR.

Vyplývá pro výherce v ČR nějaká daňová povinnost?

V ČR pořadatel soutěže zajistí uhrazení srážkové daně, kterou jsou zatíženy výhry v souladu s příslušnými právními předpisy. Výherce daňovou povinnost nemá.